NOWA USTAWA O ZSEiE

23/09/2015

W dniu 11 września Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.  Ustawa już została skierowana do podpisu Prezydenta RP. Dokument będzie podwyższał ustawowe poziomy zbierania zużytego sprzętu. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami przedsiębiorcy sprzedający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych będą mieć obowiązek zebrać elektrośmieci w ilości, co najmniej 35 proc. masy urządzeń sprzedanych w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku sprzętu oświetleniowego, co najmniej 45 proc. Zgodnie z ustawą, od 1 stycznia 2016 r. będzie to minimum 40 proc., a w przypadku sprzętu oświetleniowego – nie mniej niż 50 proc. Od 2021 r. ma to być minimum 65 proc. A to najważniejsze zmiany:

  • Odpowiedzialność Producenta – producent/wprowadzający sprzęt będzie ponosił pełną odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, które powstają z produktów wprowadzanych przez niego na krajowy rynek, również wtedy gdy obowiązki te będą realizowane za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
  • Niezapowiedziane kontrole – Ustawa zawiera przepisy zmieniające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej regulującą kwestie niezapowiedzianych kontroli podmiotów gospodarczych. Zgodnie z nimi Inspekcja Ochrony Środowiska, marszałek województwa oraz starosta będą mieli możliwość dokonania kontroli zbierającego i przetwarzającego zużyty sprzęt oraz prowadzącego recykling i inne niż recykling procesy odzysku odpadów powstałych ze zużytego sprzętu bez konieczności wcześniejszej zapowiedzi tej kontroli.
  • Łatwiejsze pozbywanie się elektroodpadów –
  • Zakaz Demontażu poza zakładami –  Nowe przepisy mają przyczynić się do zwiększenia masy zbieranego zużytego sprzętu. Przepisy ustawy zakazują  zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących z niego podmiotom innym niż wymienione w ustawie. Ma to ograniczyć nielegalny demontaż zużytego sprzętu w celu sprzedaży pewnych jego elementów do punktów skupu złomu.
  • Nowe grupy odpadów – Zgodnie z nowymi przepisami, od stycznia 2018 r., zostanie wprowadzony podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego na 6 grup (do końca 2017 r. nadal będzie obowiązywał dotychczasowy podział na 10 grup).
  • Poziomy zbierania zużytego sprzętu – W zakresie poziomów zbierania zużytego sprzętu ustawa zakłada, że w latach 2016-2020 poziom ten wynosić będzie nie mniej niż 40% sprzętu wprowadzonego w 3 poprzednich latach, a od 2021 r. – 65% sprzętu wprowadzonego w 3 poprzednich latach lub 85% wytworzonego zużytego sprzętu. Natomiast poziomy odzysku i recyklingu zostaną zwiększone o 5% w stosunku do obecnie obowiązujących.

Inne

  • Nowe przepisy wprowadzają definicję nowego podmiotu – autoryzowanego przedstawiciela. Będą go mogli wyznaczyć w Polsce producenci, którzy nie mają siedziby na terenie  kraju, a wprowadzają na rynek polski swoje produkty.
  • W ustawie przewidziano przepisy dotyczące przemieszczania używanego sprzętu, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest zużytym sprzętem, w celu ograniczenia nielegalnego transportu odpadów (deklarowanych jako sprawny sprzęt). Przewożący taki sprzęt będzie zobowiązany okazać dokumenty poświadczające, że jest to transport produktów, a nie odpadów.
  • Wprowadzono audyt zewnętrzny, którego celem ma być  sprawdzanie, czy organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakłady przetwarzania przestrzegają prawo.