Unieszkodliwianie specjalistycznego sprzętu medycznego

Oferujemy dla firm dostawców specjalistycznego sprzętu medycznego oraz dla szpitali usługę zgodnego z prawem zagospodarowania wyeksploatowanego sprzętu. Po zakończeniu procesu eksploatacji sprzętu medycznego proponujemy profesjonalna usługę demontażu, kontrolowanego niszczenia i zagospodarowania powstałych odpadów. Proces dokumentowany jest zarówno stosowną karta przekazania odpadu jak i certyfikatem niszczenia, co pozwala zdjąć zdemontowany sprzęt z ewidencji środków trwałych i wartość usługi zapisać w koszty funkcjonowania firmy.

Wastes Service Group dysponuje właściwym własnym transportem, specjalistycznym sprzętem niszczącym trwale wszelkie logotypy i cechy wyrobów marki producenta urz adzenia oraz nośniki danych oraz wykwalifikowanym i zdyscyplinowanym personelem.

Wyeksploatowany sprzęt (typu tomografy, rezonanse, mammografy, ultrasonografy, angiografy itp.) po demontażu, w pełnej zgodzie z zapisami dyrektywy WEEE, tracą znamiona produktu. Pozyskane surowce i materiały kierowane są wyłącznie do uprawnionych podmiotów z przeznaczeniem na końcowe procesy odzysku i recyklingu.