Certyfikaty

CERTYFIKATY

Pragniemy poinformować naszych Szanownych Klientów,  iż Wastes Service Group w dniu 1 sierpnia 2017 roku, jako jeden z pierwszych zakładów przetwarzania zużytego sprzęt elektrycznego  elektronicznego, przeszedł pozytywnie czynności kontrolne przeprowadzone przez Urząd Dozoru Technicznego,  na weryfikację spełniania przez naszą firmę warunków uzyskania certyfikatu F-gazowego dla przedsiębiorstwa.

Oznacza to,  iż jako firma posiadamy odpowiednie wyposażenie techniczne oraz wykwalifikowany i uprawniony personel z  certyfikatem  do wykonywania czynności w zakresie odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych podczas konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, przed końcowym unieszkodliwianiem tych produktów i urządzeń.

Tym samym nasz zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w pełnym zakresie spełnia wymagania podpunktu 7 z artykułu 51 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1688, z póź.zm.), który precyzuje,  iż posiadamy

instalacje umożliwiające wyeliminowanie substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych o współczynniku globalnego ocieplenia (GWP) powyżej 15, w tym gazów znajdujących się w piankach i obiegach chłodniczych przez właściwe ich odzyskanie i odpowiednie ich oczyszczenie lub zniszczenie, zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881) – w przypadku przetwarzania urządzeń chłodniczych”.

Jako firma możemy także wykonywać wszelkie czynności związane z instalacją oraz konserwacją lub serwisowaniem urządzeń chłodniczych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE nr 303/2008.

Warto podkreślić, iż w myśl tych unijnych przepisów,  to operator sprzętu chłodniczego ( z reguły użytkownik) ma obowiązek zapewnić, że czynności konserwacji, serwisowania lub unieszkodliwiania wykonane będą przez uprawniony personel (i przedsiębiorstwo).

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.