Czym jest

CZYM JEST

Czym jest organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Organizacja odzysku jest spółką akcyjną utworzoną przez wprowadzających sprzęt lub reprezentujące ich związki pracodawców lub izby gospodarcze. Głównym celem działalności organizacji jest realizacja określonych w ustawie obowiązków (art. 57 ust. 1 ustawy ZSEiE) przejętych na podstawie umów od wprowadzających sprzęt za wyjątkiem obowiązków o których mowa (nie dotyczy przejęcia obowiązków od przedsiębiorcy zagranicznego) w:

 • art. 7 ust.1 i 2 ustawy ZSEiE – złożenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosku o wpis do rejestru,
 • art. 8 ust. 4, 7 i 8 ustawy ZSEiE – w przypadku zmiany danych przedsiębiorca obowiązany jest złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie 30 dni w którym nastąpiła zmiana, wniosek o zmianę wpisu do rejestru. Wprowadzający sprzęt przeznaczonych dla gospodarstw domowych dołącza do wniosku uwierzytelniona kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej oraz kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W przypadku braku umowy – dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego,
 • art. 9 ust. 2 i 3 ustawy ZSEiE – wprowadzający sprzęt wpisany do rejestru uiszcza opłatę rejestrową oraz opłatę roczną na odrębny rachunek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
 • art. 13 ust. 1 ustawy ZSEiE – w przypadku zakończenia działalności przedsiębiorca obowiązany jest złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 7 dni od trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności wniosek o wykreślenie z rejestru,
 • art. 21-23 ustawy ZSEiE – wprowadzający sprzęt obowiązany jest do umieszczania numeru rejestrowego na fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaniem działalności, dołączać informację do sprzętu dotyczącą zakazu umieszczania go łącznie z innymi odpadami, skutków dla środowiska i zdrowia człowieka wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz masy sprzętu. Wprowadzający ma również obowiązek umieszczania na sprzęcie oznakowania wg wzoru jaki określony jest w załączniku nr 3 do ustawy,
 • art. 25 ustawy ZSEiE – wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych może przekazać informację sprzedawcom detalicznym i hurtowym o wysokości kosztów gospodarowania odpadami,
 • art. 26 ustawy ZSEiE – wprowadzający na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania ma obowiązek opracowania informacji dla prowadzącego zakład przetwarzania, dotyczącej ponownego użycia i przetwarzania zużytego sprzętu. Informacja ta powinna zawierać dane odnośnie części składowych sprzętu, które mogą być przeznaczone do ponownego użycia oraz umiejscowienie składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych, które powinny być usunięte z tego sprzętu,
 • art. 32 ust 1 ustawy ZSEiE – wprowadzający obowiązany jest do prowadzenia dodatkowej ewidencji obejmującej informacje dotyczące ilości i masy wprowadzonego sprzętu.

Organizacja odzysku wchodzi w prawa i obowiązki wprowadzającego sprzęt danej grupy (zgodnie z załącznikiem do ustawy), wskazanej w zawartej z nim umowie (art. 57 ust 6 ustawy o ZSEiE).

Sprawozdania przedkładane do GIOŚ przez organizacje odzysku wynikające z przejętych obowiązków od wprowadzających, mogą zawierać zbiorcze dane dotyczące wszystkich wprowadzających. Tylko w przypadku sprawozdania jakie musi złożyć wprowadzający o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju organizacja odzysku musi złożyć oddzielnie dla każdego wprowadzającego.

Przedmiotem działania organizacji odzysku jest wyłącznie działalność związana z:

 • organizowaniem
 • zarządzaniem
 • prowadzeniem przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem i innymi niż recykling procesami odzysku oraz unieszkodliwianiem zużytego sprzętu w tym publiczne kampanie edukacyjne.

Organizacja odzysku na kampanie edukacyjne przeznacza co najmniej 5% swoich przychodów. Wydatki przeznaczone na ten cel muszą być udokumentowane.

Publiczne kampanie edukacyjne – wszelkie działania mające na celu:

 • podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • osiągnięcie wysokiego poziomu zbierania użytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych,
 • informowanie społeczeństwa poprzez ulotki, broszurki, plakaty oraz organizowanie konkursów, konferencji i akcji o charakterze edukacyjnym.

Kampanie edukacyjne w szczególności powinny uwzględniać informowanie użytkowników o:

 • możliwym wpływie na środowisko i zdrowie ludzi substancji stosowanych w sprzęcie,
 • metodach prowadzenia selektywnego zbierania,
 • dostępnych systemach zbierania,
 • ich roli w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu.