Kim jest

KIM JEST

Kim jest wprowadzający
Przedsiębiorca, który:

  • produkuje i wprowadza sprzęt pod własnym oznaczeniem
  • wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę
  • importuje sprzęt – z wyjątkiem przedsiębiorcy, który zapewnia wyłącznie finansowanie zgodne z warunkami określonymi w umowie finansowania

uznawany jest za wprowadzającego sprzęt.

(art. 3, ustawy o ZSEiE)

Wprowadzenie sprzętu do obrotu – odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie sprzętu po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu używania lub dystrybucji (art. 3, ustawy o ZSEiE).

Wprowadzenie sprzętu do obrotu na terytorium kraju następuje z dniem:

  • wydania sprzętu z magazynu lub przekazania osobie trzeciej – w przypadku sprzętu wyprodukowanego na terytorium kraju;
  • wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie;
  • przywozu sprzętu na terytorium kraju.

(art. 3.b ustawy o ZSEiE)