Opłata produktowa

OPŁATA PRODUKTOWA

Opłata produktowa
Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach zużytego sprzętu (art. 65, 66 ustawy ZSEiE).

 

opłata produktowa = stawka opłaty produktowej x różnica pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odpowiednio zbierania, odzysku, recyklingu

Stawka opłaty produktowej wynosi:

  • dla grupy 5 rodzaje 2-5 sprzętu – od 4 zł do 20 zł za kilogram
  • dla pozostałych grup – od 0 zł do 2 zł za kilogram

Obowiązek obliczenia należnej opłaty produktowej powstaje na koniec roku kalendarzowego (art. 68 ustawy ZSEiE).

W wyniku stwierdzenia, że wprowadzający sprzęt nie dokonał wpłaty opłaty produktowej albo dokonał wpłaty w wysokości niższej od należnej GIOŚ wydaje decyzję, w której ustala wysokość opłaty produktowej (art. 69 ustawy ZSEiE).
W przypadku niewykonanej decyzji w ciągu 14 dni Główny Inspektor Ochrony Środowiska określa w drodze decyzji dodatkowa opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej należnej opłaty produktowej.