Prawa i obowiązki

PRAWA I OBOWIĄZKI

CO POWINIEN WIEDZIEĆ ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT??
(sprzedawcy hurtowi i detaliczni, sieci handlowe, zakłady komunalne, punkty serwisowe,
punkty skupu złomu itp.)

Zbierający zużyty sprzęt jest zobowiązany:

 1. Do złożenia do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wniosku o wpis do Rejestru Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (art. 7 ustawy o ZSEiE).
 2. Do selektywnego zbierania zużytego sprzętu (art. 37 ustawy o ZSEiE).
 3. Do przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych bez pobierania opłaty (art.37 ustawy o ZSEiE).
 4. Przyjąć każdy przekazywany przez użytkownika zużyty sprzęt (art. 37a ustawy o ZSEiE).
 5. Zapewnić, aby transport zużytego sprzętu do zakładu przetwarzania był prowadzony w sposób umożliwiający ponowne użycie sprzętu lub jego części składowych oraz odzysk, w tym recykling, materiałów oraz substancji pochodzących ze zużytego sprzętu (art. 37b ustawy o ZSEiE).
 6. Zachować niezbędne środki ostrożności, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników (art.37a ustawy o ZSEiE).
 7. Przekazać zebrany zużyty sprzęt prowadzącemu zakład przetwarzania wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (art. 38 ustawy o ZSEiE).
 8. Przekazać wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, na terenie którego działa, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informacje zawierające:
  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko, adres zbierającego zużyty sprzęt,
  • punktów zbierania zużytego sprzętu z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych (art. 39 ust. 1 ustawy o ZSEiE).
   Powyższe zobowiązanie nie dotyczy: punktu serwisowego, sprzedawcy detalicznego i sprzedawcy hurtowego.
 9. W przypadku zmian danych o których mowa powyżej (patrz pkt. 8) zbierający zobowiązany jest poinformować o tym wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, na terenie którego działa w terminie 30 dni od dnia nastąpienia zmiany (art. 39 ust. 2 ustawy o ZSEE).
 10. W przypadku zakończenia działalności poinformować wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, na terenie którego działa w terminie 30 dni od dnia trwałego zaprzestania jej wykonywania (art. 39 ust. 3 ustawy o ZSEE).
 11. Do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu w terminie do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku (art.40 ustawy o ZSEE).

Dodatkowe obowiązki dla sprzedawcy detalicznego i sprzedawcy hurtowego

Sprzedawcy detaliczni i hurtowi sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych zobowiązani są do:

 1. Sprzedaży wyłącznie sprzętu, wprowadzonego do obrotu przez wprowadzającego sprzęt zarejestrowanego w rejestrze (art. 41 pkt 1 ustawy o ZSEiE). Sprzedawca który prowadzi sprzedaż sprzętu pochodzącego od wprowadzającego nie zarejestrowanego w rejestrze GIOŚ podlega każe pieniężnej od 5000 zł do 500 000 zł.
 2. Umieszczenia w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu (art. 41 pkt 2 ustawy o ZSEiE).
 3. Sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wraz z dołączoną informacją dotyczącą (art. 41 pkt 3 ustawy o ZSEiE):
  • zakazu umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do ustawy o ZSEiE,
  • potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie.
 4. Nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju (art. 42 ust.1 ustawy o ZSEiE).
  Sprzedawca detaliczny i hurtowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących sprzęt (art.37a ust.2 ustawy o ZSEiE).
 5. Nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu, o którym mowa powyżej (patrz pkt.4) prowadzącemu zakład przetwarzania (art.42 ustawy o ZSEiE).
  Sprzedawca detaliczny może również przekazać przyjęty zużyty sprzęt sprzedawcy hurtowemu (art. 42 ust.2 ustawy o ZSEiE).

Dodatkowe obowiązki dla prowadzących punkt serwisowy

Prowadzący punkt serwisowy jest zobowiązany do:

 1. Nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna (art. 42a, ust. 1 ustawy o ZSEiE).
 2. Odmówienia przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących sprzęt (art. 37a ust.2 ustawy o ZSEiE).