Prawa i obowiązki

PRAWA I OBOWIĄZKI

Prawa i obowiązki zakładu przetwarzania
CO POWINIEN WIEDZIEĆ PROWADZĄCY ZAKŁAD PRZETWARZANIA ??

Zakład przetwarzania zobowiązany jest do:

 1. Złożenia do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wniosku o wpis do Rejestru Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (art. 7 ustawy o ZSEiE).
 2. Zapewnienia bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzania zużytego sprzętu i powstających z niego odpadów (art. 43 ustawy ZSEiE) oraz do niezwłocznego usunięcia ze zużytego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych (art. 44 ustawy ZSEiE).
 3. Przekazania odpadów powstałych w wyniku przetwarzania zakładowi prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku (art. 47 ustawy ZSEiE).
 4. Podania we wniosku o wydanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami lub w informacji o wytwarzanych odpadach numeru i nazwy grupy oraz numeru i nazwy rodzaju sprzętu z którego powstaje przetwarzany przez niego zużyty sprzęt (art. 48 ustawy ZSEE).
 5. Wydania wprowadzającemu sprzęt z którym zawarł umowę, dotyczącą przetwarzania odpadów, zaświadczenia o zużytym sprzęcie w terminie do 20 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 10 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku (art. 50 ustawy ZSEE).
 6. Sporządzania i przedstawiania Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska regularnych sprawozdań:
  OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE ZAKŁADU PRZETWARZANIA
  Lp. Rodzaj sprawozdania Termin
  1 Sprawozdanie:
  • o masie przyjętego sprzętu do zakładu przetwarzania wraz z podaniem numeru i nazwy grupy oraz numeru i nazwy rodzaju sprzętu,
  • o rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, prowadzącemu działalność w zakresie odzysku innych niż recykling i prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwienia.
  Do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca oraz do 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia art. 51 ust 1 ustawy ZSEiE

Prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany przechowywać zaświadczenia i sprawozdania przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą te zaświadczenia i sprawozdania.