Prawa i obowiązki

PRAWA I OBOWIĄZKI

Prawa i obowiązki recyklera oraz prowadzącego działalność w zakresie odzysku innego niż recykling

  1. Prowadzący działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku są obowiązani – na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania – wydać zaświadczenie potwierdzające recykling (art. 53 ustawy ZSEiE) lub inny niż recykling proces odzysku (art. 54 ustawy ZSEiE) w terminie do 10 dnia lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do końca lutego za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.
  2. Obowiązani są do sporządzania sprawozdań dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi lub innym procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu – w terminie do 30 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku (art. 56 ustawy ZSEiE).
  3. Prowadzący działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku są obowiązani przechowywać zaświadczenia oraz sprawozdania przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą te zaświadczenia i sprawozdania (art. 53 ust. 5, art. 54 ust. 5 ustawy ZSEiE).