Prawa i obowiązki

PRAWA I OBOWIĄZKI

Prawa i obowiązki organizacji odzysku
Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązana do:

  1. Złożenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania, kopię statutu i odpis KRS (art. 60 ustawy ZSEiE)
  2. Zachowania w tajemnicy wszelkich danych przekazanych jej przez przedsiębiorców poza informacjami wynikającymi z ustawy o ZSEiE (art. 61 ustawy ZSEiE)
  3. Pokrycia kosztów zbierania, przetwarzania, recyklingu i innych niż recykling procesów odzysku oraz unieszkodliwienia zużytego sprzętu jeżeli wprowadzający sprzęt z którym organizacja podpisała umowę zakończył działalność gospodarczą lub umowa z organizacją odzysku została wypowiedziana lub rozwiązana (art. 62 ustawy ZSEiE)
  4. W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku obowiązki ponownie obciążają wprowadzającego sprzęt (art. 63 ustawy ZSEiE)
  5. Przejęcia obowiązków o których mowa w art. 33 ust 1 – wprowadzający (organizacja odzysku) jest obowiązany do zawarcia umowy z prowadzącymi zakłady przetwarzania wpisanymi do rejestru o zdolnościach przetwórczych umożliwiających przetworzenie zebranego zużytego sprzętu (art. 57 ust 4 ustawy ZSEiE).