Prawa i obowiązki

PRAWA I OBOWIĄZKI

CO POWINIEN WIEDZIEĆ WPROWADZAJĄCY SPRZĘT??
(Producenci i importerzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

Wprowadzający sprzęt jest zobowiązany do:

 1. Złożenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosku o wpis do rejestru (art. 7 ustawy ZSEiE) oraz uiszczenie opłaty rejestrowej i opłaty rocznej (art. 9 ustawy ZSEiE).Wysokość opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. Nr 236, poz. 1649). Termin uiszczenia opłaty rocznej – do końca lutego każdego roku. W roku, w którym następuje rejestracja opłaty rocznej nie wnosi się. Pozostali przedsiębiorcy oraz organizacje odzysku nie wnoszą opłat.
 2. W przypadku:
  • niezawarcia umowy ze stosowną organizacją odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • wygaśnięcia lub rozwiązania umowy z organizacją odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
   wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia finansowego na dany rok kalendarzowy przeznaczonego na sfinansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (art. 18 ust 1 ustawy ZSEiE).

Wysokość zabezpieczenia finansowego oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej dotyczącej recyklingu zużytego sprzętu oraz:
– masy sprzętu który zamierza wprowadzić w danym roku kalendarzowym (w przypadku wprowadzającego sprzęt, który nie jest wpisany do rejestru),
– masy sprzętu wprowadzonego w poprzednim roku kalendarzowym (w przypadku wprowadzającego wpisanego do rejestru).

Wprowadzający sprzęt dla gospodarstw domowych wpisany do rejestru wnosi zabezpieczenie finansowe do 30 czerwca roku którego dotyczy to zabezpieczenie.
Wprowadzający sprzęt dla gospodarstw domowych, który nie jest wpisany do rejestru wnosi zabezpieczenie finansowe przed złożeniem wpisu do rejestru.

Zabezpieczenie finansowe może mieć formę (art. 19 ustawy ZSEiE):
– depozytu wpłacanego na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW);
– umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu (polisę składa się do NFOŚiGW);
– gwarancji bankowej złożonej do NFOŚiGW.

 1. Umieszczania numeru rejestrowego na wystawianych przez siebie fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej (art. 21 ustawy ZSEiE).
 2. Informowania użytkowników którzy zakupili od niego sprzęt o:
  • zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami,
  • potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności substancji niebezpiecznych,
  • systemie zbierania zużytego sprzętu,
  • znaczeniu ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu.
   (art. 22 ustawy ZSEiE)
 3. Oznakowania sprzętu symbolem przekreślonego kosza, co oznaczać ma zakaz wyrzucania danego sprzętu do zwykłego kosza (art. 23 ustawy ZSEiE).
 4. Prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Obowiązek ten może być wykonany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku (art. 23a ustawy ZSEiE).W przypadku wykonania obowiązku samodzielnie, wprowadzający w danym roku kalendarzowym przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne albo przekazuje do 30 czerwca następnego roku na rachunek NFOŚiGW co najmniej 0,1 % swoich przychodów z tytułu wprowadzenia sprzętu osiąganych w danym roku kalendarzowym.
 5. Sporządzania i przedstawiania Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska regularnych sprawozdań:
  OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE WPROWADZAJĄCEGO
  Lp. Rodzaj sprawozdania Termin
  1 Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu do obrotu na terytorium kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu określone w załączniku nr 1 do ustawy.
  Uwaga: w przypadku zakończenia działalności wprowadzający sprzęt składa sprawozdanie w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania działalności.
  Do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca oraz do 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia art. 24 ustawy ZSEiE
  2 Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwieniu. Do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca oraz do 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia art. 31 ust 1 pkt.1 ustawy ZSEiE
  3 Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Do 31 marca po roku w którym nastąpiło zebranie lub odzysk, w tym recyklingu art. 31 ust 1 pkt.2 ustawy ZSEiE
  4 Wykaz zakładów przetwarzania, z których prowadzącymi zawarł umowę. Do końca lutego każdego roku art. 33 ust 4 ustawy ZSEiE
  5 Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej (odrębnie dla poszczególnych grup sprzętu). Do 15 marca po roku którego opłata dotyczy art. 67 ust.1 ustawy ZSEiE
 6. W przypadku:
  • sprzętu określonego w grupach 1,2 i 4-6, wprowadzający przekazuje sprzedawcom hurtowym i detalicznym informację o kosztach gospodarowania odpadami, obejmujących koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwienia zużytego sprzętu.
   Koszty te stanowiące część ceny, są uwidaczniane jako składnik ceny nabywcom (art. 25 ust.,2,3 ustawy ZSEiE).
  • sprzętu określonego w grupach 3 i 7-10, wprowadzający może przekazać sprzedawcom hurtowym i detalicznym informację o kosztach gospodarowania odpadami, obejmujących koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwienia zużytego sprzętu.
   Koszty stanowiące część ceny, mogą być uwidaczniane jako składnik ceny nabywcom (art. 25 ust.,4,5 ustawy ZSEiE).
   Koszty gospodarowania odpadami nie mogą przekraczać kosztów faktycznie ponoszonych przez wprowadzającego sprzęt.
 7. Opracowania (w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia nowego typu sprzętu) informacji dotyczącej ponownego użycia i przetwarzania zużytego sprzętu. Informacja ta w szczególności powinna zawierać:
  • części składowych sprzętu, które mogą być przeznaczone do ponownego użycia,
  • umiejscowienie w sprzęcie składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych.

W ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku wprowadzający przekazuje ww. informację prowadzącemu zakład przetwarzania i działalność w zakresie recyklingu (art. 26 ustawy ZSEiE).

 1. Zorganizowania i sfinansowania odbiór ZSEE od prowadzących punkty zbierania zużytego sprzętu, przetwarzania, odzysku (w tym recyklingu) i unieszkodliwienia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (art. 27 ustawy ZSEiE).
  Dotyczy wprowadzających sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych.
 2. Osiągnięcia minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu z wyjątkiem opraw oświetleniowych – wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych (art. 27a ust.1 ustawy ZSEiE).
 3. Zapewnienia zbierania zużytego sprzętu jeżeli ten sprzęt powstał ze sprzętu wprowadzonego na terytorium kraju dla sprzętu z gospodarstw domowych:
  • po 13.08.2005 r. – obowiązek dotyczy wprowadzającego sprzęt w stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony,
  • do 13.08.2005 r. – obowiązek dotyczy wprowadzającego sprzęt tej samej grupy, proporcjonalnie do jego udziału w masie wprowadzonego sprzętu.
 4. Dla sprzętu innego niż dla gospodarstw domowych: zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu:
  • powstałego ze sprzętu wprowadzonego przez niego na terytorium kraju po 13.08.2005 r.;
  • powstałego ze sprzętu wprowadzonego przez niego na terytorium kraju do 13.08.2005 r., jeżeli zużyty sprzęt jest zastępowany przez sprzęt tego samego rodzaju, co sprzęt dostarczony przez tego wprowadzającego, przy czym finansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania tego sprzętu może być również ponoszone przez jego użytkownika w zakresie określonym w umowie zawartej pomiędzy wprowadzającym sprzęt i użytkownikiem (art. 29 ustawy ZSEiE).
 5. Osiągnięcia określonych w ustawie poziomów odzysku i recyklingu wyliczanych jako procent masy zużytego sprzętu zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania wpisanego do rejestru (art. 30 ustawy ZSEiE). Rozliczenie wykonania obowiązków, o których mowa w art. 30 ust. 1 następuje na koniec roku kalendarzowego. Jeżeli wprowadzający sprzęt nie wykona obowiązków jakie nakłada ten artykuł zobowiązany jest do wpłacania opłaty produktowej (art. 64 ustawy ZSEiE).
 6. Prowadzenia dodatkowej ewidencji o ilościach i masach wprowadzanego sprzętu (art. 32 ustawy ZSEiE).
 7. Zawarcia umowy – w formie pisemnej – z prowadzącymi zakład przetwarzania, wpisanymi do rejestru, które mają zdolności przetwórcze umożliwiające przetworzenie zebranego zużytego sprzętu (art. 33 ustawy ZSEiE).
 8. Przekazania w drodze umowy obowiązków określonych w ustawie organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego – w przypadku wprowadzającego sprzęt określony w grupie 5, rodzaje 2-5.

Ustawa ta dopuszcza przeniesienie części zobowiązań z wprowadzającego na organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (art. 57 ustawy ZSEiE), a w przypadku wprowadzających sprzęt oświetleniowy nawet zobowiązuje do przeniesienia obowiązków na organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (art. 34 ustawy ZSEiE).