Program Elektrozbiórka

PROGRAM ELEKTROZBIÓRKA

Program ElektroZbiórka skierowany jest do klientów indywidualnych, przedsiębiorców, klientów instytucjonalnych, szkół oraz samorządów.

CELE PROGRAMU

  • świadoma i profesjonalnie zorganizowana zbiórka zużytego sprzętu,
  • dotarcie do jak największej liczby osób – Klientów – z informacją o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (działania edukacyjno-informacyjne),
  • bezpośredni odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od Klientów Indywidualnych,
  • zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnych z harmonogramem zbiórki,
  • stworzenie sieci legalnych PUNKTÓW ZBIÓRKI umożliwiających oddanie zużytego sprzętu,

Od 2005 roku w Polsce obowiązuje Ustawa o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym, która określa sposoby postępowania z tego rodzaju odpadami. Każdy użytkownik sprzętu jest zobowiązany do oddania go, wyłącznie profesjonalnemu zbierającemu zużyty sprzęt, sprzedającemu lub do zakładu przetwarzania. Umieszczanie takiego sprzętu łącznie z innymi odpadami jest zabronione – grozi to karą grzywny, nawet do 5 000 zł. Prawo unijne, a także nasze przepisy krajowe – Ustawa o Odpadach oraz Ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach – zobowiązują samorządy terytorialne do objęcia selektywną zbiórką odpadów, wszystkich mieszkańców gminy tak, aby możliwe było m.in. wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych. Jest to tylko jeden z aspektów, który powinien być uwzględniony w planie gospodarki odpadami na szczeblu gminy.

WSPÓŁPRACA
Zapraszamy do nawiązania współpracy z naszą firmą: Samorządy Gmin, Powiatów, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Punkty Skupu Złomu, przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką odpadami, w celu stworzenia wielu możliwości zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, aby tego rodzaju odpady trafiały bezpośrednio do Zbierających i Zakładu Przetwarzania.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

  • minimalizacja kosztów związanych z zagospodarowaniem elektroodpadów,
  • podniesienie swojej konkurencyjności względem innych firm poprzez działania proekologiczne i zgodne z obowiązującym prawem,
  • wyprzedzenie innych firm w zastosowaniu nowych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami,
  • ograniczenie kosztów w wyniku zmniejszenia zatrudnienia lub wykorzystania, pracowników, zajmujących się gospodarką odpadami do innych zadań.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Program, poza działaniami edukacyjno – informacyjnymi, ma na celu propagowanie szeroko pojętej ochrony środowiska. Często jesteśmy świadkami pozostawionych “śmieci” w lasach, przydrożach, wyrobiskach czy nieużytkach. Chcąc pozbyć się niepotrzebnej, wysłużonej lodówki, pralki, świetlówki czy bezużytecznego telewizora, pozostawiamy odpady w niedozwolonych miejscach, przyczyniając się do powstawania coraz to większej ilości “dzikich wysypisk śmieci”. Wielokrotnie brak wiedzy i bezmyślność człowieka, może doprowadzić do zanieczyszczenia wody, gleby czy powietrza. Wiele urządzeń posiada substancje niebezpieczne, które po przedostaniu się do ekosystemu mogą bezpośrednio zagrażać zdrowiu i życiu ludzi, zwierząt oraz roślin. Dlatego nasza firma chce zapobiegać tego rodzaju sytuacjom. Tworząc program ElektroZbiórka pragniemy, aby możliwie największa ilość zużytych urządzeń trafiała do legalnych Punktów Zbiórki.

NASZE PRIORYTETY

Ochrona środowiska – racjonalna gospodarka odpadami – ograniczanie ilości składowanych odpadów – minimalizacja kosztów – maksymalny odzysk – zrównoważony rozwój – bezpieczeństwo – to cele jakie sobie stawiamy w naszej działalności związanej z gospodarką odpadami. Pragniemy zdecydowanie wpłynąć na zwiększenie ilości odzyskiwanych surowców wtórnych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i w dalszej kolejności poddawać je procesom recyklingu.
Klienci uczestniczący w programie ElektroZbiórka mogą zaoferować swoim aktualnym i potencjalnym Klientom obsługę zagospodarowania odpadów powstających w ich firmach oraz współpracy pomiędzy obu firmami, nie obciążając ich kosztami i uwalniając od nadmiernej biurokracji (raporty, sprawozdania itp.).

Zapraszamy na stronę www.ElektroZbiorka.pl