Przepisy prawne i kary pieniężne

PRZEPISY PRAWNE I KARY PIENIĘŻNE

Przepisy karne i kary pieniężne

Demontaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego obejmujący usunięcie z tego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych może być prowadzony wyłącznie w zakładzie przetwarzania. (art. 5 ustawy ZSEiE). Kto przeprowadza demontaż zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania podlega karze grzywny w wysokości od 2 000 zł do 100 000 zł. (art. 70 ustawy ZSEiE)

Przedsiębiorcy którzy są:

 • wprowadzającym,
 • zbierającym,
 • prowadzącym zakład przetwarzania,
 • prowadzącym działalność w zakresie recyklingu lub innych niż recykling procesach odzysku.
  nie złożyli wniosku o wpis do rejestru, wniosku o zmianę danych (jeżeli takie były) albo wniosku o wykreślenie z rejestru jeżeli zakończył działalność oraz jeżeli składa wnioski nierzetelnie podlega karze grzywny (art. 71 ustawy ZSEiE)

WPROWADZAJĄCY podlega karze grzywny gdy:

 • nie umieszcza numeru rejestrowego na fakturach
 • nie dołącza wymaganych informacji do sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych (o zakazie umieszczania sprzętu łącznie z innymi odpadami, wyjaśnienie oznakowania, o skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności substancji niebezpiecznych)
 • nie oznakowuje sprzętu znakiem 
 • nie składa wymaganych sprawozdań lub składa je nierzetelnie
 • nie przekazuje informacji dotyczących ponownego użycia i przetwarzania sprzętu do zakładu przetwarzania
 • nie prowadzi dodatkowej ewidencji oraz nie przechowuje jej przez wymagany okres czasu

WPROWADZAJĄCY podlega karze pieniężnej* w wysokości:

 • od 5 000 zł do 5 000 000 zł gdy wprowadza do obrotu sprzęt nie będąc wpisanym do rejestru
 • od 5 000 zł do 500 000 zł jeżeli nie wniesie zabezpieczenia finansowego (w przypadku niezawarcia umowy z organizacją odzysku)
 • od 5 000 zł do 2 000 000 zł gdy nie przekazuje sprzedawcom hurtowym lub detalicznym informacji o wysokości kosztów gospodarowania odpadami
 • od 5 000 zł do 500 000 zł nie organizuje i finansuje odbierania od zbierających zużyty sprzęt, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwienia zużytego sprzętu
 • od 5 000 zł do 500 000 zł gdy wprowadza sprzęt określony w grupie 5, rodzaje 2-5 nie podpisał umowy z organizacją odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

* Kary pieniężne wymierza w drodze decyzji wojewódzki inspektor ochrony środowiska

UŻYTKOWNIK SPRZĘTU podlega każe grzywny gdy:

 • nie oddaje zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zbierającemu zużyty sprzęt,
 • umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami

ZBIERAJĄCY podlega każe grzywny gdy:

 • nie prowadzi selektywnego zbierania zużytego sprzętu
 • nie przyjmuje sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych albo przyjmuje taki sprzęt odpłatnie
 • nie przekazuje zebranego zużytego sprzętu do zakładu przetwarzania wpisanemu do rejestru
 • nie przekazuje wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta informacji o prowadzonej działalności
 • nie składa wymaganych sprawozdań albo składa je nierzetelnie

ZBIERAJĄCY (SPRZEDAWCA DETALICZNY i HURTOWY) podlega każe grzywny gdy:

 • nie umieszcza w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania
 • sprzedaje sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych bez dołączonej informacji lub nieoznakowany
 • nie przyjmuje zużytego sprzętu przy sprzedaży nowego albo przyjmuje zużyty sprzęt odpłatnie
 • nie przekazuje nieodpłatnie zużytego sprzętu do zakładu przetwarzania lub sprzedawcy hurtowemu

ZBIERAJĄCY (SPRZEDAWCA DETALICZNY i HURTOWY) podlega każe pieniężnej:

 • od 5 000 zł do 2 000 000 zł gdy nie informuje kupujących sprzęt o wysokości kosztów gospodarowania odpadami w przypadku jeżeli taką informację otrzymał od wprowadzających
 • od 5 000 zł do 500 000 zł gdy prowadzi sprzedaż sprzętu pochodzącego od wprowadzającego sprzęt niezarejestrowanego w rejestrze GIOŚ

PROWADZĄCY ZAKŁAD PRZETWARZANIA podlega każe grzywny gdy:

 • nie przyjmuje zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych od zbierającego zużyty sprzęt albo przyjmuje zużyty sprzęt odpłatnie
 • nie usuwa składników niebezpiecznych, materiałów lub części składowych
 • nie przekazuje odpadów powstałych w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesach odzysku lub prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwienia
 • nie przekazuje zaświadczeń o zużytym sprzęcie
 • nie oznakowuje sprzętu wg wzoru jaki określa załącznik nr 3 do ustawy

RECYKLER I PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INNYCH NIŻ RECYKLING PROCESÓW ODZYSKU podlega karze grzywny gdy:

 • nie przekazuje wymaganych zaświadczeń, sprawozdań lub sporządza nierzetelnie

ORGANIZACJA ODZYSKU podlega każe pieniężnej:

 • od 10 000 zł do 1 000 000 zł gdy nie dopełnia obowiązku przeznaczenia co najmniej 5% swoich przychodów na publiczne kampanie edukacyjne