Zbierający

KIM JEST

Pod określeniem zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny rozumie się:

  1. prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym:
    • punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
    • punkt skupu złomu,
    • zakład przetwarzania.
  2. gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
  3. prowadzącego punkt serwisowy,
  4. sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego.

(art. 3 ustawy ZSEiE).