Odbiór odpadów

Prowadzimy odbiór odpadów, w tym zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE) własnym transportem, na terenie całego kraju. Zachęcamy do współpracy każdego kto…

Baterie Li-ion

Wraz z rozwojem elektromobilości, na szeroką skalę rusza produkcja akumulatorów litowo-jonowych, zawierających nikiel i kobalt (cobalt). W trakcie ich produkcji powstają baterie niespełniające wymogów technologicznych, odpady, surowce, końcówki partii oraz wszelkiego rodzaju materiały zawierające cenne i nienadające się już do bieżącej produkcji stoki produkcyjne...

Recykling

Obecne technologie pozwalają na stosowanie coraz to efektywniejszych procesów odzysku i recyklingu poszczególnych frakcji metali i tworzyw sztucznych…

Reuse Ponowne użycie

Ponowne użycie to obecnie najbardziej efektywny ekonomicznie oraz z korzyścią dla środowiska, sposób na wykorzystanie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz podzespołów...

Zamawiasz, odbieramy, zapominasz!

Oferujemy możliwość zamówienia odbioru online

Program elektrozbiórka

Zapraszamy do współpracy Samorządy Gmin, Powiatów, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Zakłady Oczyszczania Miast i inne podmioty zajmujące się gospodarowaniem odpadami. Program ma na celu organizację szeroko pojętej zbiórki ZSEiE na wielu płaszczyznach, opartą o legalne punkty zbiórki, zbiórkę mobilną oraz odbiory bezpośrednio od mieszkańców.
Czytaj więcej

Nowa jakość recyklingu

Jako prężnie rozwijająca się firma, nieustannie udoskonalamy technologicznie nasze linie do przetwarzania odpadów, dzięki którym odzyskujemy poszczególne frakcje metali, tworzyw sztucznych oraz innych elementów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powtórnie wykorzystywanych w wielu nowych zastosowaniach.
Czytaj więcej

Ozonowanie

Pragniemy zaprezentować Nowatorską Technologię Ozonowania, która całkowicie zmienia dotychczasowe podejście do tej, powszechnie już znanej, metody oczyszczania powietrza oraz wody. To rewolucyjne rozwiązanie umożliwia, w pełnej automatyzacji, osiągnąć optymalne i bezpieczne stężenia ozonu…
Czytaj więcej

Współpraca

Zapraszamy wszystkie przedsiębiorstwa, firmy, zakłady produkcyjne do współpracy. W przypadku surowców i odpadów wartościowych (zawierających cenne materiały i komponenty do dalszego wykorzystania) jesteśmy w stanie zagwarantować rzetelną współpracę i korzystne warunki finansowe w pełni adekwatne do składu przekazywanych do naszego zakładu odpadów.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania wszelkich odpadów generowanych przez przedsiębiorstwa. Wieloletnie doświadczenie i wiedza pozwalają nam opracowywać oraz implementować rozwiązania niosące za sobą szereg korzyści dla naszych klientów, począwszy od oszczędności finansowych…

OZONOWANIE

Wprowadzamy unikatowe na skalę światową, inteligentne systemy ozonowania oparte o całkowicie bezpieczny, w pełni zautomatyzowany system oczyszczania powietrza oraz wody.
Twój komfort i bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze.

NISZCZENIE

Oferujemy profesjonalną usługę niszczenia dokumentów oraz wszelkiego rodzaju nośników danych, produktów i materiałów niespełniających wymogów, nienadających się do sprzedaży lub niemogących z przyczyn niezależnych trafić ponownie na rynek…

DEMONTAŻ URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

Oferujemy usługę utylizacji wyeksploatowanego sprzętu medycznego, w ramach której zapewniamy również profesjonalny demontaż odbieranych urządzeń. Wastes Service Group dysponuje wykwalifikowanym personelem specjalizującym w trudnych zleceniach.

Referencje

Siemens Healthcare Sp. z o. o., dbając o wysoką jakość obsługi własnych Klientów, także w fazie zakończenia procesu eksploatacji swojego sprzętu medycznego oraz w pełni przestrzegając obowiązujących uregulowań z zakresu ochrony środowiska, określonych w Ustawie o odpadach oraz Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w sferze demontażu, kontrolowanego niszczenia i zagospodarowania elektroodpadów korzysta ze sprawdzonego Partnera – spółki Wastes Service Group
Siemens -

Brother Polska Sp. z o .o. niniejszym listem potwierdza, iż firma Wastes Service Group, jest naszym stałym i sprawdzonym partnerem. Firma terminowo i rzetelnie przyjmuje od nas do unieszkodliwienia na specjalistycznych instalacjach zużyte urządzenia.
Brother -

1. Co to jest zużyty sprzęt?

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1688, z póź.zm.) przez

zużyty sprzęt – rozumie się sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, łącznie ze wszystkimi częściami składowymi, podzespołami i materiałami eksploatacyjnymi stanowiącymi część sprzętu w momencie pozbywania się go;

zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych – rozumie się przez to zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych oraz zużyty sprzęt pochodzący ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych; za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się odpady powstałe ze sprzętu, który z dużym prawdopodobieństwem będzie używany zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.
Wymogi ustawy stosuje się wyłącznie do urządzeń, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz urządzeń mogących służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, które są zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego;
Urządzenia te są przypisane do grup określonych w załączniku nr 1 do ustawy:
1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury
2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2
3. Lampy
4. Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1–3.
5. Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1–3 i 6.
6. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm.

2. Kim jest wprowadzający?

Przedsiębiorca, który:
produkuje i wprowadza sprzęt pod własnym oznaczeniem
wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę
importuje sprzęt – z wyjątkiem przedsiębiorcy, który zapewnia wyłącznie finansowanie zgodne z warunkami określonymi w umowie finansowania
uznawany jest za wprowadzającego sprzęt.
(art. 4, ustawy o ZSEiE, punkt 11)
Wprowadzenie sprzętu do obrotu – odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie sprzętu po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu używania lub dystrybucji (art. 4, ustawy o ZSEiE, punkt 20).
Wprowadzenie sprzętu do obrotu na terytorium kraju następuje z dniem:
wydania sprzętu z magazynu lub przekazania osobie trzeciej – w przypadku sprzętu wyprodukowanego na terytorium kraju;
wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie;
przywozu sprzęt, punkt 21)

3. Kim jest zbierający?

Pod określeniem zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny rozumie się podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie zbierania zużytego sprzętu, który posiada decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na zbieranie zużytego sprzętu(art. 4, punkt 23 ustawy o ZSEiE).
Nowa ustawa ZSEE nie definiuje już szczegółowo podmiotów uprawnionych do zbierania zużytego sprzętu, a całą procedurę uzyskiwania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów określa ustawa o odpadach. Przepisy ZSEE wymieniają w tej kwestii tylko obowiązki sklepów i punktów serwisowych dotyczące przyjmowania zużytego sprzętu. Uzupełnia to wspomniana ustawa o odpadach, zgodnie z którą podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, zbierający odpady w sklepach, szkołach czy placówkach oświatowo-wychowawczych nie potrzebuje pozwolenia na zbieranie odpadów.
Ustawa ZSEE zakazuje ponadto zbierania niekompletnego zużytego sprzętu. Wyjątkiem są dystrybutorzy, zakłady przetwarzania oraz odbiorcy odpadów komunalnych i punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

4. Co powinien wiedzieć użytkownik sprzętu?

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 36 ustawy o ZSEIE)
Art. 34. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami
Art. 95. Kto wbrew zakazowi określonemu w art. 34 umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami, podlega karze grzywny
Ustawa o ZSEiE z 2015 roku zobowiązuje duże sklepy, o powierzchni przeznaczonej do sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m kw., do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Według starych przepisów nieodpłatny zwrot zużytego urządzenia możliwy był tylko przy zakupie nowego urządzenia.
Ustawa precyzuje, że dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany będzie do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Kupując więc lodówkę z dostawą do domu, sprzedawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego odbioru od klienta starej lodówki.

5. Jaka jest opłata produktowa?

Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach zużytego sprzętu.
Należną opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odpowiednio zbierania, odzysku albo recyklingu zużytego sprzętu. Ilość zebranego, poddanego odzyskowi albo recyklingowi zużytego sprzętu przyjmuje się na podstawie zapisów w ewidencjach.
Szczegółowe stawki  opłaty produktowej zostały podane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu
Obowiązek obliczenia należnej opłaty produktowej powstaje na koniec roku kalendarzowego.
Należna opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.
W przypadku gdy wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł, opłaty produktowej nie wnosi się.

6. Czym jest zakład przetwarzania?

Zgodnie z punktem 22 art.4 ustawy o ZSEiE przez zakład przetwarzania – rozumie się instalację, obiekt budowlany lub jego część, w których jest prowadzony demontaż zużytego sprzętu oraz przygotowanie do ponownego użycia zużytego sprzętu lub odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu, które posiadają decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na przetwarzanie zużytego sprzętu;
Miejsca, w których jest magazynowany zużyty sprzęt przed poddaniem go przetwarzaniu, wyposaża się w:
1) nieprzepuszczalne podłoża na odpowiednim obszarze wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków oraz, w stosownym przypadku, odstojnikami i odolejaczami;
2) zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych na właściwych obszarach;
3) zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym.
(art. 50 ustawy)

Zakład przetwarzania wyposaża się w:
1) legalizowane urządzenie ważące do ustalenia masy przyjętego zużytego sprzętu oraz masy odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, umożliwiające wykonanie zbiorczego, elektronicznego wydruku wszystkich dokonywanych ważeń odrębnie dla zużytego sprzętu i odrębnie dla odpadów powstałych ze zużytego sprzętu;
2) magazyn na odpady powstałe ze zużytego sprzętu przygotowane do ponownego użycia;
3) pojemniki do magazynowania baterii i akumulatorów, kondensatorów zawierających PCB oraz innych odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów promieniotwórczych;
4) nieprzepuszczalne podłoża na odpowiednim obszarze wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków oraz, w stosownym przypadku, odstojnikami i odolejaczami;
5) urządzenia do oczyszczania wody, które odpowiadają regulacjom z zakresu ochrony zdrowia i środowiska, w szczególności przepisom prawa wodnego;
6) instalacje umożliwiające przetworzenie zużytego sprzętu powstałego z poszczególnych grup sprzętu przetwarzanego w danym zakładzie przetwarzania;
7) instalacje umożliwiające wyeliminowanie substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych o współczynniku globalnego ocieplenia (GWP) powyżej 15, w tym gazów znajdujących się w piankach i obiegach chłodniczych przez właściwe ich odzyskanie i odpowiednie ich oczyszczenie lub zniszczenie, zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881) – w przypadku przetwarzania urządzeń chłodniczych (art. 51 ustawy)

Wyślij zapytanie on-line

Przygotujemy najlepsze rozwiązanie